วันอาทิตย์, ธันวาคม 09, 2555

ม.เกษตร เปิดรับตรงสาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) ประจำปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง

ม.ขอนแก่น หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับตรง ปี 56

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ธรรมศาสตร์ สาขาวิชาจีนศึกษา (นานาชาติ) เปิดรับตรง ปี 56

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยปรีดี พนมยงค์ สาขาวิชาจีนศึกษา (นานาชาติ)
เปิืดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง

ม. ธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
เปิดรัีบสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิืทยาการจัดการ เปิดรับสมัครนักศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรง ปี 56



มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง

วันเสาร์, ธันวาคม 08, 2555

คณะเทคนิคสัตวแพทย์ ม.เกษตร เปิดรับตรง ปี 56

 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.มหาสารคาม เปิดรับตรงภาคพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปิดรับสมััครบุคคลเข้าศึกษา 
ะบบรับตรง (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 56

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา
โครงการ ''Sci Seed สานฝัน คนพันธุ์วิทย์"
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.จุฬา เปิดรับสมัครหลักสูตรนานาชาติเพิ่มเติม ปี 56

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ประจำปีการศึกษา 2556 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 

ม.เกษตร เปิดรับตรงหลักสูตรนานาชาติ ปี 56


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน 
เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง (นานาชาติ)
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับตรง ปี 56

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยสตร์
เปิดรัีบบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครโควตารับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแำพงแสน
เปิดรับสมัครนักศึุกษา โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 11, 2555

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ  สำหรับบุตรเกษตรกร 
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครหลักสูตรนานาชาติ ปี 56

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ)
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครโครงการรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ ปี 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการรับตรงผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์
ประจำปีการศึกษา 2556

วันเสาร์, พฤศจิกายน 10, 2555

ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาัลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิืทยาลัยศิลปากร  คณะโบราณคดี
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะวิทยาศาสตร์ ม. แม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง ปี 56


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษา

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับตรงโดยใช้คะแนน GAT / PAT ปี 56

มหาวิืทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เปิดรับสมัครนักศึกษระบบรับตรง
โดยใช้คะแนน GAT/PAT
ประจำปีการศึกษา 2556 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับสมัคร ปี 56


าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาวรรณคดี เปิดรับสมัครนักศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับตรง ปี 56

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงเพิ่มเติม ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรงเพิ่มเติม 
 ประจำปีการศึกษา 2556

คณะัวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา เปิดรับตรงโครงการทางช้างเผือก ปี 56


มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการทางช้างเผือก  
ระบบรับตรประจำปีการศึกษา 2556 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติืมค่ะ

วันศุกร์, พฤศจิกายน 09, 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดรับโครงการช้างเผือก ปี 56



มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการช้างเผือก
ประจำปีการศึกษา 2556

วันพุธ, พฤศจิกายน 07, 2555

ม.ลาดกระบัง เปิดรับสมัครโควตา ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมวัสดุนาโน
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา แบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2556

วันเสาร์, ตุลาคม 27, 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับสมัคร ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศสตร์
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เปิดรับสมัครนักศึกษา
ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

วันศุกร์, ตุลาคม 26, 2555

ม.ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เปิดรับตรง ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง  
ประจำปีการศึกษา 2556
 

ม.อุบลราชธานี เปิดรับตรงเพิ่มเติม ปี 56

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง(เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร เปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ลาดกระบัง เปิดรับนักศึกษา ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวนศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับตรงโควตาพิเศษ ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์ 
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร เปิดรับสมัครโควตาสสวท.และโควตาสอวน.ปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาสสวท.และโควตาสอวน.
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับตรงเพิ่มเติม ปี 56

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง (เพิ่มเติม)
ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการที่เปิดรับสมัคร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มค่ะ

ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง 
โดยใช้คะแนน GAT/PAT
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะสังคมวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
เปิดรับนักศึกษาใหม่โครงการพิเศษ ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ศิลปากร เปิดรับตรงปี 56

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

วันอังคาร, ตุลาคม 09, 2555

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลเปิดรับตรง ปี 56

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรงโครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ ปี 56

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ
 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

วันพุธ, ตุลาคม 03, 2555

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ลาดกระบัง เปิดรับตรงสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ประจำปี 56

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
เปิดรับสมัครนักศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT ประจำปี 56

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับคัดเลือกนักศึกษา โดยใช้คะแนน GAT/PAT
ประจำปีการศึกษา 2556

โครงการคัดเลือกตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT
โครงการ Direct Admission เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ม.เกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการ นิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปี 56

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร
เปิดรับสมัครนักศึกษา โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร
ประจำปีการศึกษา 2556

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับตรง ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรง
ประจำปีการศึกษา 2556

รายละเอียดโครงการที่เปิดรับสมัคร