วันพฤหัสบดี, มีนาคม 31, 2554

คณะโลจิสติกส์ ม.บรูพา เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี54

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (หลักสูตร ๕ ปี)
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (เพิ่มเติม)

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี54

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ระบบโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2554

ม.นเรศวร เปิดรับสมัครเพิ่มเติม ปี54

มหาวิทยาลันเรศวร
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2554

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี54

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
รอบหลัง Admission ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะเกษตรศาสตร์ ม. ขอนแก่น เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปี54

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและ
นักเรียนทุนขององค์การบริหารท้องถิ่น
ปีการศึกษา 2554


ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 54

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ม.มหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปี54

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

วันอาทิตย์, มีนาคม 13, 2554

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Admissions กลาง ปี54

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากลาง

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ ปี54

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ)
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.แม่โจ้ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปี54

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
โครงการระบบโควตา
ปีการศึกษา2554
คลิกดูรายละเอียดการเพิ่มเติมค่ะ

ม.บูรพา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปี 54

มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศีกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

วิทยาลัยนานาชาติ ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัคร ปี 54

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2554
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนักศีกษา ปี 54

คณะทัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดรับบสมัครนิสิตระดับประกาศนียบัตร
สาขาวิชาผู้ช่วยทันตแพทย์
ปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการโควตารับตรง ปี 54

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับโครงการพิเศษ ปี 54

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยวิธีรับตรง โครงการสอบคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
ทางภาษาไทยเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2554

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ