วันอาทิตย์, เมษายน 06, 2551

ประกาศผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2551

1.ประถมศึกษาปีที่ 6
จะประกาศผล วันที่ 6 เมษายน 2551หลังเวลา 18.00 น

2. มัธยมศึกษาปีที่ 6
จะประกาศผล วันที่ 6 เมษายน 2551หลังเวลา 18.00 น

นักเรียนสามารถดูผลคะแนนได้ด้วยตัวเองผ่าน 32 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่าพระ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริษัท เอเน็ต จำกัด
http://www.anet.net.th
บริษัท ซีเอส ลอกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
http://www.csloxinfo.com
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด
http://www.ji-net.com
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
http://www.totixp.net/
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
http://www.cat.net.th
บริษัท อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสโพรวายเดอร์ จำกัด
http://www.isp-thailand.com
บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล จำกัด
http://www.ksc.net
บริษัท เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
http://www.ntt.co.th
บริษัท สามารถ อินโฟเน็ต จำกัด
http://www.samarts.com
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
http://www.truecorp.co.th
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
http://www.inet.co.th
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
http://www.tispa.or.th
Cell Center หมายเลข 02-975-5599