วันพุธ, ธันวาคม 23, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับตรงโครงการรับสมัครโควตา
โอลิมปิกวิชาการเพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, ธันวาคม 18, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่โจ้ ปี59

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตร
4 ปีและ5 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์คัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตโดยวิธีรับตรงประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 10, 2558

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT พระจอมเกล้าธนบุรี บางมด 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครรับตรงโครงการคัดเลือก
ตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT 
ประจำปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัคร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, ธันวาคม 09, 2558

รับตรง 3 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลัก
สูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรงทั่วประเทศ และโควตาภาคเหนือ แพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 59

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 26, 2558

รับตรง ทุน สอวน ม.วลัยลักษณ์ ปี 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, พฤศจิกายน 17, 2558

รับตรง ทั่วประเทศ มศว ปี 59

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, พฤศจิกายน 10, 2558

รับตรง ทั่วประเทศ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน รับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 05, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร 59

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 

รับตรงทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 29, 2558

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันจันทร์, ตุลาคม 26, 2558

รับตรง 2 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 59

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 22, 2558

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีโครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา2559

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รับตรง โครงการ พสวท. ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
โครงการ พสวท ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง ทุนโครงการ พสวท ม.วลัยลักษณ์ 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ทุนโครงการ พสวท ประจำปีการศึกษา 2559 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT ม.ทักษิณ 59

มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 59

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กันยายน 30, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2559

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง
โดยใช้คะแนนวิชาสามัญประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, กันยายน 26, 2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฎิทินสอบ โควตา ม.สงขลานครินทร์ 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปลี่ยนแปลงปฎิทินการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา2559วันศุกร์, กันยายน 25, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กันยายน 23, 2558

ระเบียบการรับตรง 12 โครงการ มศว 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559

รับตรงทั่วประเทศ ลาดกระบัง 2559

 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน
GAT/PATประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการรับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีโครงการรับตรงประจำปีการศึกษา 2559

วันเสาร์, กันยายน 12, 2558

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดยวิธีการ
รับตรงระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันเสาร์, สิงหาคม 29, 2558

รับตรงทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี59

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกต่อในระดับ
ปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, สิงหาคม 25, 2558

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 59

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

รับตรง โควตา ม.นเรศวร ปี 59

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 59

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการโอลิมปิกวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง 5 โครงการ ม.มหิดล 59

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดย
วิธีการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ม.วลัยลักษณ์ 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, สิงหาคม 07, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 59

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิตโครงการรับนักศึกษา
กรณีพิเศษประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 06, 2558

รับตรง ระบบมหิดลเพื่อชาวชนบท มหิดล 2559

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัคร
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมเติม

วันศุกร์, กรกฎาคม 31, 2558

รับตรง โควตาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช 59

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ปฎิทินการคัดเลือก และเกณฑ์คัดเลือก องค์ประกอบและค่าร้อยละ Admissions 59

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษาในระบบกลางAdmissions ปีการศึกษา 2559
แผนพับ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กรกฎาคม 29, 2558

รับตรง 21 โครงการ จุฬาฯ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 28, 2558

เกณฑ์การรับสมัครเข้า กสพท แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า59

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลัก
สูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ร.ร.มหิดลฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปี 59

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กรกฎาคม 24, 2558

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม. ศิลปากร 59

มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 59

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กรกฎาคม 22, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ ปี 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง โควตาภาคเหนือและรับตรงทั่วประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวงปี 59

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 21, 2558

รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 59

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโครงการรับนักศึกษา
กรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการรับบุคคลและกำหนดการรับตรง ม.ขอนแก่น 59

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อโดย
วิธีการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการรับสมัคร 
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 19, 2558

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปี 58

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันศุกร์, กรกฎาคม 17, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ ปี 59

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันพุธ, กรกฎาคม 15, 2558

รับตรง คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล ปี59

มหาวิทยาลัยมหิดล
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญาตรีหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

วันอังคาร, กรกฎาคม 14, 2558

ปฎิทินโครงการรับตรง 14 จังหวัดภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ ปี 59

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

วันเสาร์, กรกฎาคม 11, 2558

รับตรงทั่วประเทศ ม.เชียงใหม่ ปี59

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับตรง รอบ 2 ม.นเรศวร ปี 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม